Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Radek Havlík – IČO: 05791120, se sídlem Bystročice 80 , Olomouc 779 00.

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup marketingové služby www.instaking.cz, kterou provozuje Radek Havlík – IČO: 05791120, se sídlem Bystročice 80, Olomouc 779 00. Tyto VOP upravují vztahy mezi Klientem a Poskytovatelem v oblasti marketingu mezi Radek Havlík – IČO: 05791120, se sídlem Bystročice 80, Olomouc 779 00 (dále jen „Poskytovatel“ nebo „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Klient“ nebo „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Klient vytvořením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

1. Poskytovatel

Poskytovatelem je Radek Havlík – IČO: 05791120, se sídlem Bystročice 80 , Olomouc 779 00.

2. Klient

Klient je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Poskytovateli pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Poskytovatele se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Podnikatelem se rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Poskytovatelem a Klientem se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Poskytovatele s Klientem je nadřazena obchodním podmínkám.

Spotřebitelská Smlouva Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Poskytovatel.

Klient bere na vědomí, že služba INSTAKING není oficiální službou ani produktem společnosti INSTAGRAM, llc. Tímto Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv kroky (penalizace, smazání účtu, apod.) společnosti INSTAGRAM, llc. vůči Klientovi.

Klient bere na vědomí, že služba Instaking.cz nenese žádnou zodpovědnost za případné škody (penalizace, smazání účtu apod.), které budou způsobeny aktivitou ze strany Klienta. 

Klient musí být osoba starší 18 let.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka ODESLAT ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti poskytovatele v rámci plnohodnotného vykonání marketingové služby. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou bezpečně uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi ani službami třetích stran.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Klientem, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu ( např. zasláním libovolné zprávy na email: admin@instaking.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Klient přeje opravit osobní údaje, které o něm Poskytovatel zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese admin@instaking.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Poskytovatele nebo Prodávajícího.

Správce zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
jméno a příjmení,
e-mail,
telefonní číslo,
jméno účtu na www.instagram.com,
heslo na www.instagram.com,
lokalita.,
číslo bankovního účtu,

Jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení. Tyto uvedené osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

E-mailová adresa bude dále zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného nákupu zboží nebo služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracována po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte.

Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
Poskytovatel webhostingu společnost WEDOS Internet, a.s., IČ 28115708, se sídlem Masarykova 1230, 373 41, Hluboká nad Vltavou,
Poskytovatel softwaru MS Office,
Poskytovatel software Adobe Acrobat,
Poskytovatel služby iCloud,
Poskytovatel software WordPress,Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud se nebude jednat o údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce,
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Poskytovateli skrze objednávkový formulář služby, či odesláním emailu s informacemi obsaženými ve formuláři na emailovou adresu admin@instaking.cz.

Předmětem Smlouvy je
a) poskytování marketingové služby s názvem INSTAKING, která slouží k budování a správě Instagramového profilu Klienta  
b) poskytování doplňkových služeb v rámci balíčku BUSINESS
(dále společně jen jako „Služby“ nebo jednotlivě „Služba“).                                                                                                                                                                                                                  c) poskytování služby TRIAL, jejíž marketingové prvky se liší efektivitou služby od placených balíčků

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno Klienta pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány). Na každé webové stránce vygenerované Poskytovatelem.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 5. let ode dne jejího podpisu.

5. Cena a platba

Aktuální cena balíčků marketingových služeb INSTAKING nebo INSTAKING BUSINESS služby INSTAKING.CZ je uvedena v "Ceníku" na webové stránce služby. Službu TRIAL může Klient využít zdarma. Objednávkou této marketingové služby, která je zdarma nebude vystavována faktura ani jiný daňový doklad.

Nabídka s ceny uváděné na webových stránkách Poskytovatele jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Poskytovatelem na webových stránkách nabízeny. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy Klient provede úhradu a Poskytovatel posléze není schopen zajistit vykonání služby, vrátí Poskytovatel neprodleně uhrazenou částku Klientovi dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  • Platba bankovním převodem
  • Platba PayPal
  • Platba kreditní/debetní kartou portálem PayPal

Splatnost v případě platby na fakturu je 10 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž Klient je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet Poskytovatele, jinak se Klient ocitne v prodlení.

Poskytovatel vystavuje fakturu nejpozději do 10 dnů od odeslání objednávky Klientem.

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Poskytovatel začne s vykonáváním marketingové služby podle zvoleného balíčku INSTAKING nebo INSTAKING BUSINESS nejčastěji do 24 hodin, zcela výjimečně pak nejpozději do 7 dnů po přijetí platby od Klienta

Klientem uhrazená služba bude vykonávaná po dobu 30 dnů, počínaje začátkem výkonu služby Poskytovatelem, nikoliv odesláním objednávkového formuláře.

7. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva: v případě vady odstranitelné: a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady neodstranitelné: a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci: a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahují na případy: vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty vady způsobené vlivem živelných katastrof

8. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 10-ti dnů od uhrazení marketingové služby. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kuní ceny ve lhůtě 10-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

9. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Praha pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Praha.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 3.3.2017 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Poskytovatele. Tyto VOP je Poskytovatel oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.